Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH
W SKLEPIE INTERNETOWYM KUPMII.PL

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. działający pod adresem www.kupmii.pl, jest prowadzony przez MiiMove sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 87E, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku –VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000756274, NIP: 586-233-82-60, REGON: (zwaną dalej „KupMii.pl”)
 2. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych w KupMii.pl zobowiązany jest do zapoznania się
 3. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej KupMii.pl i zamieszczony jest w formie umożliwiającej jego wydruk.
 4. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Produktów oraz zasady usług dostawy zakupionych Produktów.
 5. Dokonanie zakupów w KupMii.pl wymaga akceptacji Regulaminu.
 6. Dane teleadresowe, umożliwiające Klientowi kontakt z KupMii.pl:
 7. adres pocztowy: ul. Chwarznieńskiej 87E, 81–602 Gdynia;
 8. numer telefonu: tel.: +48 58 728 70 60;
 9. adres poczty elektronicznej: bok@kupmii.pl
 10. Definicje:
 11. Regulamin – niniejszy regulamin
 12. Sprzedawca - MiiMove sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy
  Chwarznieńskiej 87E, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000756274, NIP: 586-233-82-60, REGON: 381762358;
 13. kupmii.pl – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający zakup towarów wraz ze zleceniem dowozu towarów za pośrednictwem MiiMove;
 14. Dostawa – usługa dowozu Produktów zamówionych przez Klienta na wskazany adres, w obrębie Strefy Dostawy, świadczona przez Sprzedawcę;
 15. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 16. Produkty – produkty dostępne w sklepie internetowym KupMii.pl
 17. Strefa Dostawy – dostępny obszar Dostawy Produktu opisany szczegółowo
  w na stornie internetowej KupMii.pl
 18. Zamówienie– sporządzona i wysłana przez Klienta, za pośrednictwem KupMii.pl, lista Produktów, które Klient planuje zakupić od Sprzedawcy w dniu realizacji zamówienia.
 • Korzystanie z Serwisu KupMii.pl
 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w  KupMii.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Zakup Produktów za pośrednictwem KupMii.pl możliwy jest wyłącznie w powiązaniu z usługą Dostawy Produktów.
 3. Ceny artykułów widocznych na stronie internetowej KupMii.pl towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej KupMii.pl, jak również opisy towarów stanowią wyłącznie informację handlową i nie są ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej KupMii.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, by Produkty prezentowane w Kupmii.pl były dostępne. W przypadku braku dostępności określonego Produktu, objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.
 8. Klient może zarejestrować się w KupMii.pl, tj. założyć w nim konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podanie swoich danych przy każdym Zamówieniu.
 9. Jedno zamówienie nie może przekroczyć 30 kg, przy czym do każdego 10 kg zamówienia doliczana jest torba w kwocie 70 gr brutto.

 

 • 3 Transakcja
 1. Zamówienia w  KupMii.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, oraz informacji o firmie, jej adresie oraz NIPie (w przypadku konta firmowego i na potrzeby wystawienia faktury vat).
 1. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.
 2. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktów.
 3. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 4. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Klientowi będącemu konsumentem, w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.
 5. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy. 
 6. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością sklepu internetowego KupMii.pl mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

 

 • 4 Płatność
 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
 2. BLIK.
 3. Przelew na konto bankowe – Klient przelewa pieniądze za pomocą systemu PayU (za pomocą kart płatniczych), lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta KupMii.pl w serwisie PayU.
 4. Płatność online wymaga akceptacji Regulaminu operatora płatności mobilnych przez Klienta.
 5. Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami w przypadku płatności podczas odbioru.
 6. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto KupMii.pl w serwisie PayU.
 7. Klient ponosi koszt opłat dodatkowych za usługę dostawy oraz za torby na zakupy.
 8. Koszty dostawy zostały szczegółowo urgowane w  5 Regulaminu.
 • 5 Dostawa
 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie w Strefie Dostaw, wskazanej na stronie internetowej Kupmii.pl, sa to Gdańsk, Sopot oraz Gdynia.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania czasowych lub stałych zmian w Strefie Dostaw. Klient przy dokonywaniu Zamówienia ma możliwość wcześniejszego sprawdzenia, czy adres planowanej dostawy znajduje się w Strefie Dostaw.
 3. Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta, znajdujący się wyłącznie w Strefie Dostaw.
 4. Dostawy realizowane następnego dnia roboczego od zamówienia, w godzinach 11 – 21 od poniedziałku do piątku.
 5. Czas dostawy Produktów jest oznaczony na stronie internetowej KupMii.pl i wynosi do 24 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego KupMii.pl. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 24 godziny następujących po sobie dni roboczych.
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 7. Koszt dostawy jest stały w Strefie Dostawy i wynosi 18,45 zł brutto i jest wyszczególniony na Paragonie lub Fakturze VAT dla danego zamówienia, dodatkowo do każdego zamówienia powyżej 8 kg doliczany jest koszt torby papierowej w kwocie 60 gr.
 8. Produkty zamówione przez Klienta przekazywane są pełnoletniej osobie obecnej pod adresem wskazanym jak adres Dostawy.

 

 • 6 Odstąpienie od umowy 
  1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 10 dni od dnia realizacji zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu koniczne wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia, znajdującego się pod adresem: https://kupmii.pl/pl/i/Odstapienie-od-umowy/14, mailowo na adres: bok@kupmii.pl
  3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktów, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów.
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących pakietów:
  1. a)ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym w szczególności produkty żywnościowe;
  2. b)dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych.
  1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  2. Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do siedziby Sprzedawcy.
  3. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta.
  4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty.
  5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  6. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów..
  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
  8. W związku z tym, iż Klient żąda wykonania Usługi Dostawy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w zakresie Usługi Dostawy prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
 • 7
  Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacje przyjmowane są pod adresem e-mail: bok@kupmii.pl
 3. W przypadku Produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru
  z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie
  1 dnia od dnia Realizacji Zamówienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub poprzez e-mail.
 5. Zwrot środków w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi w ciągu
  5 dni od dnia pozytywnego uznania reklamacji, przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 • 8
  Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Polityce prywatności – dostępnej pod adresem: https://kupmii.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 5. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 6. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 7. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 8. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedwcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 3. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 • 9
  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Z chwilą zarejestrowania konta Klienta, Klient i Srzedawca zawierają umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie konta zarejestrowanego Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może rozwiązać umowę w każdym czasie w trybie natychmiastowym poprzez usunięcie konta zarejestrowanego Klienta.
 3. Klientowi, z zastrzeżeniem 9 ust. 4., przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Klientowi, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli w tym czasie wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi, tj. zalogował się na konto zarejestrowanego Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta zarejestrowanego Klienta na okres do 30 ni lub też usunięcia zarejestrowanego konta Klienta w przypadku:
 6. podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przy rejestracji konta Klienta,
 7. powtarzających się przypadków braku odebrania zamówionego Produktu z winy Klienta.
 8. W przypadku zawieszenia konta zarejestrowanego Klienta, Klient nie ma możliwości składania zamówień w sklepie internetowym KupMii.pl.
 9. Zawieszenie lub usunięcie konta zarejestrowanego Klienta pozostaje bez wpływu na zawarte do tego momentu umowy sprzedaży oraz umowy w zakresie Usługi Dostawy które to umowy podlegają wykonaniu.

 

 • 10
  Postanowienia końcowe
 1. Różnice pomiędzy wyglądem Produktów prezentowanego na stronie sklepu internetowego KupMii.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego KupMii.pl Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym KupMii.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego KupMii.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu, tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 6. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 7. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl